KLiK logo
Hlavn stnka
Novinky
Kto sme
Stihli sme a plnujeme
Histria klubu
Kniha odkazov
Fotky[nhad][zoznam]
Plagty
Prezentcie
Kontakty
Linky

English
Activity
History
Book of messages
Photos[preview][list]
Posters
Presentations
Contacts

Workshop lek�rni�ka.

Ko�ice 03.10.2016.

Obmena obsahu na�ej lek�rni�ky a potreba obozn�mi� na�ich star��ch i nov�ch �lenov s jej nov�m obsahom ( aj svet lie�iv sa r�chlo men�), n�s viedlo k zorganizovaniu workshopu na t�mu Lek�rni�ka.
Pre�li sme jej nov� obsah. �o obsahuje, na �o sa to pou��va. Ponuka vo�ne dostupn�ch lie�iv je bohat� a je v nej ve�a zmien, preto sa aj menia doporu�enia na obsah lek�rni�ky. Tieto znalosti m�u na�i �lenovia vyu�i� aj pri doplnen� �i obnove svojich dom�cich lek�rni�iek.
V druhej �asti sme prakticky sk��ali pou�itie materi�lu ako trojc�pej �atky, termof�lie, gaza, ob�nadlo. Ako oby�ajne praktick� �as� mala najv��� �spech. Zabali� sa do termof�lie, pou�i� trojc�pu �atku na r�zne sp�soby, zozn�mi� sa s r�znymi ve�kos�ami a baleniami obv�zov, ob�nadiel a g�z sa uk�zalo ako nie len ve�mi u�ito�n�, raz sk�si� je lep�ie ako desa�kr�t vidie�, ale aj ako z�bavn�.
��astn�ci si odniesli p�r nov�ch znalost�, ob�erstvili n�viky i nov� sk�senosti. Napr�lad � �o si doplni� do dom�cej lek�rni�ky a �e termof�lia naozaj zahreje. Never�te? Sk�ste!

Spáchal Abbe  


Fotky
Lek�rni�ka1   Lek�rni�ka2   Lek�rni�ka3  Naše ďalšie akcie

ZK IMA KLIK
Zkladn kolektv Idelnej Mldenckej Aktivity
Koick Lektorsk Intruktorsk Klub, Koice, Slovensko
http://www.klikacik.sk

webalizer

webglobe.sk