KLiK logo
Hlavná stánka
Novinky
Kto sme
Stihli sme a plánujeme
História klubu
Kniha odkazov
Fotky[náhľad][zoznam]
Plagáty
Prezentácie
Kontakty
Linky

English
Activity
History
Book of messages
Photos[preview][list]
Posters
Presentations
Contacts
           Správa o činnosti základného kolektívu za rok 2006

Počet pravidelných stretnutí v roku 2006:     27
Pravidelnosť stretnutí: Stretávame sa pravidelne dvakrát do mesiaca, plus mimoriadne stretnutia (napr. filmové predstavenia).
Charakteristika základného kolektívu  a jeho činnosti v hodnotenom roku:      2006
ZK IMA KLIK je skupina mladých ľudí  združená bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti a náboženského vyznania na základe spoločných záujmov. Stretávame sa približne dvakrát do mesiaca a popritom  realizujeme ďalšie voľnočasové aktivity. Naše aktivity sú zamerané
na pomoc pri využívaní voľného času, vedenie mládeže k nekonzumnému spôsobu života,
nadväzovanie medzinárodných kontaktov, výmenu skúseností zo života, rozširovanie duševného
Obzoru, osvojovanie a upevňovanie zručností potrebných pri práci s mládežou.   Tieto realizujeme
klubovými stretnutiami, jednodňovými i víkendovými podujatiami a letnými stretnutiami mládeže
z rôznych krajín, účasťou na medzinárodných podujatiach v zahraničí – multilaterálne stretnutia,
školenia. Aktívne sa podieľame na záchrane a obnove kultúrnych pamiatok a technických
pamiatok (Múzeum Liptovskej dediny v Pribyline) a informujeme verejnosť o činnosti  našej organizácie. Medzi hlavné aktivity nášho ZK patrí realizácia letných táborov pre mládež. Tento rok
sme pokračovali v spolupráci so zahraničným partnerom EOA EDAE zo Španielska a zúčastnili   
sme sa podujatí organizovaných Prázdninovou školou Lipnice Outward Bound ČR (PŠL).
Medzi najvýznamnejšie akcie tohoto roka patria, účasť na zdravotníckom školení organizovanom
PŠL v Prahe a letný kurz v Pribyline. Počas letného kurzu mládeže ako aj v priebehu víkendových  
podujatí realizovaných v Múzeu Liptovskej dediny v Pribyline sme sa aktívne zapojili do budovania
novej železničnej expozície. Snažíme sa o čo najpestrejšiu programovú skladbu našich podujatí aby
sme boli zaujímavý pre mladých ľudí, ktorý sú našou cieľovou skupinou.
Iné podujatia realizované základným kolektívom (dátum, názov, krátka charakteristika):    
22.01.06 Zasnežený vílet – KLIKom organizovaný výlet do okolia Košíc
04.-06.05.06 Liptov - víkendové podujatie v Pribyline
20.05.06 Rádiofónia – školenie o práci s vysielačkami na Bankove v Košiciach  
14.-18.06.06 ZDRSEM – zdravotnícke školenie v Prahe  
07.-09.07.06 Víkend pod širákom – víkendové podujatie v Pribyline  
17.-28.08.06 Utajený svetadiel – kurz sebarozvoja v Pribyline
07.10.2006 Laná10-06 – nácvik práce s lezeckým materiálom na Alpinke v Košiciach
12.-15.10.05 Pribylina 10-06 – víkendové podujatie v Pribyline
12.11.06 Lipany 06 – výlet do Lipian a ich okolia
28.12.-01.01.2007 Silvester v chatovej osade Vyšná Kamenica s medzinárodnou účasťou

ZK IMA KLIK
Základný kolektív Ideálnej Mládežníckej Aktivity
Košický Lektorský Inštruktorský Klub, Košice, Slovensko
http://www.klikacik.sk

webalizer

webglobe.sk